قطع صدا

 

برای شنيدن فايل‌های فوق نياز به فلش پلی‌یر داريد. اگر اين نرم‌افزار را نداريد:

فلش پلی‌ير را پياده کنيد